Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN INZAKE VERKOOP VAN GOEDEREN AAN CONSUMENTEN

Onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna ‘de Klant’) worden geplaatst bij de Verkoper. Door de website van de Verkoper te gebruiken en/of  bestellingen te plaatsen aanvaardt de Klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Alleen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, niet onder voogdij staand en niet namens een bedrijf handelend, met een woonadres in België kunnen een bestelling plaatsen.
Het feit dat goederen op een bepaald tijdstip  de website www.nutribel.shop worden aangeboden, biedt geen garantie aan de Klant dat deze goederen ten allen tijde verkrijgbaar zijn. De Verkoper houdt zich het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken. De Verkoper houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

1. Identiteit van de Verkoper

Marma EBVBA, Fred Chaffartlaan 11, 3300 Tienen

2. Aanbod en assortiment

Het aanbod van de Verkoper is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgische grondgebied. Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet commercieel gebruik door een consument. Als consument wordt beschouwd  iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt. Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het goed. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de Verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, wordt de Klant verzocht om steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst. De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

3. Het herroepingsrecht:

Voor voedingsmiddelen geldt het herroepingsrecht niet en dit om volgende reden(en):

  • Het betreft levering van goederen die een beperkte houdbaarheid hebben,
  • Levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om de gezondheid van de consument te beschermen*, en omwille van hygiëne.

4. Weigeren van bestellingen

De Verkoper houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

  • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
  • Bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde goederen;
  • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een goed;
  • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
  • Bij overmacht.

5. Prijs van het goed

De prijzen slaan uitsluitend op het goed zoals het wordt omschreven. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

6. Betaling

Bij niet betaling van de factuur van de Verkoper binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van 50 euro. Bij  niet‑betaling houdt de Verkoper zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten te schorsen zolang de nog openstaande facturen niet werden voldaan door de Klant. 

7. De wijze van betaling – aanvaarde betaalmiddelen

Bancontact – Visa – Mastercard - iDeal

8. De wijze en termijn van levering

Wij leveren in België, Nederland en Luxemburg. Vanaf een bestelling van 50 euro is de levering gratis. Ook een kleinere bestelling is mogelijk. In dat geval brengen we een deel van de verzendkosten in rekening van € 6,90 voor België, Nederland en Luxemburg. Voor de leveringen werken wij samen met GLS. De Verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien de verkoper een vertraging in de levering van de goederen verwacht wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. De verkoper zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen. De door de Verkoper opgegeven leveringsdata zijn niet bindend en louter indicatief. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden dus enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering van één van zijn leveranciers. Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur – gelijkvloers. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan de Klant. Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

9. Annulering

In geval van annulering van de bestelling door één van beide partijen is de annulerende partij eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 25 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de Verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen.

10. Garantie

De Verkoper levert aan de Klant een zaak die met de overeenkomst in overeenstemming is. De bepalingen omtrent de wettelijke garantieverplichting zijn van toepassing  overeenkomstig artikel 1649 bis Burgerlijk Wetboek. De wettelijke garantie is nooit van toepassing op goederen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld slijtagegoederen en of goederen met een kortere vervaldatum – of in geval van tussenkomst door een niet door de Verkoper aangewezen derde.

11. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de Verkoper. De overdracht van eigendom van de goederen door de Verkoper geleverd in het kader van de werken, geschiedt dus slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen. De Klant zal er zich van onthouden onbetaalde goederen weg te schenken, door te verkopen of zich hiervan op eender welke wijze te ontdoen. De Klant zal het nodige doen om derden van het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper op de hoogte te brengen. Het is de Klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden. De Verkoper behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde Verkoper op de verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de goederen.

12. Overmacht

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking, e.d..

13. Klachten

Bij vragen of klachten kan de Klant contact opnemen met de klantendienst van de Verkoper als volgt  :

De Europese Commissie voorziet een interactieve website voor online geschillenbeslechting ( ODR-platform). Het ODR-platform is een centraal aanspreekpunt voor consumenten en ondernemers die geschillen die voortvloeien uit online transacties willen oplossen buiten de rechtbank. De Klant vindt het ODR-platform via volgende weblink: onder deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen en materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
Facturen dewelke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde goederen.

14. Aansprakelijkheid van de Verkoper

De Verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De verkoper kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de verkoper zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Belgisch recht is van toepassing op de contracten die tot stand komen tussen  de Klant en de Verkoper. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de Klant of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

16. Deelbaarheidsclausule

Indien één van de clausules in onderhavige voorwaarden nietig wordt verklaard in toepassing van een wet, reglementering of bindende in kracht van gewijsde getreden beslissing van een bevoegde rechtbank, zal ze voor niet geschreven worden gehouden; de overige clausules blijven echter verbindend en geldig. In geval een clausule of deel ervan nietig blijkt, zal in overleg met de Klant de clausule(s) te vervangen door bekrachtiging met een bijlage.

17. Privacy

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de webshop. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren. De Verkoper verbindt zich ertoe klantgegevens uitsluitend te gebruiken om communicaties toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van het contract mogelijk te maken. De communicaties worden verstuurd via de nieuwsbrief. De klant heeft de mogelijkheid om zich hiervoor vrijblijvend in of uit te schrijven.

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van MARMA EBVBA. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met MARMA EBVBA heeft afgesloten.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden.

MARMA EBVBA behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

U heeft het recht uw gegevens in te kijken en te verbeteren. Tevens heeft u het recht u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing.

Contactgegevens verwerker

Marma EBVBA

Fred Chaffartlaan 11 - 3300 Tienen

[email protected]

Tel.: 0032 16 78 13 60

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.